Deontologische code Opera Ballet Vlaanderen

1 — OPZET VAN DE DEONTOLOGISCHE CODE

Een deontologische code is een kader dat aangeeft hoe een medewerker integer handelt binnen zijn professionele omgeving. De code geeft een houvast aan alle medewerkers. Duidelijke regels bevorderen de helderheid en eenduidigheid. Opera Ballet Vlaanderen vzw (verder “OBV”) verwacht van alle medewerkers integriteit in hun professionele omgeving. Directie, managers en leidinggevenden hebben hierin een voorbeeldfunctie.

Zowel het Decreet deugdelijk bestuur van de Vlaamse overheid als de Beheersovereenkomst, leggen de verplichting op aan OBV om een deontologische code op te stellen voor haar personeel. Deze deontologische code heeft een ruime toepassing: zowel personeelsleden in vast of tijdelijk dienstverband als zelfstandige medewerkers vallen onder het toepassingsgebied. Onderdeel van de deontologische code is de gedragscode die als opzet heeft een optimale werkomgeving te creëren voor alle personeelsleden en externe medewerkers van OBV.

DEFINITIES:

— Personeelsleden: medewerkers die verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst met OBV (onbepaalde duur, bepaalde duur, seizoenscontracten, ...)
— Derden of externen: personen die rechtstreeks verbonden zijn met OBV door een samenwerkingsovereenkomst (zelfstandigen of freelance) ofwel onrechtstreeks via een organisatie, bedrijf of vennootschap die hierover een samenwerking heeft gesloten met OBV.
— Ook personen die via interim werkzaam zijn voor OBV (zoals suppoosten) vallen onder deze deontologische code. In dit document zal gesproken worden over ‘medewerker(s)’ en dit dekt zowel de personeelsleden, de derden of externen en de personen die via interim werkzaam zijn voor OBV.

2 — OBV WAARDEN EN INTEGRITEIT

Deze deontologische code is gebaseerd op de kernwaarden van OBV: van alle personeelsleden wordt verwacht dat zij werken volgens gemeenschappelijke waarden en normen. Dat leidt tot een integere organisatie waar medewerkers niet enkel elkaar, maar ook bezoekers, leveranciers en derden correct, gelijk en kwaliteitsvol behandelen.

Een integere medewerker is eerlijk en oprecht en niet omkoopbaar. Deze medewerker beschikt over een intrinsieke betrouwbaarheid, zegt wat zij/hij doet en heeft geen verborgen agenda.

OBV KERNWAARDEN ZIJN ALS VOLGT:
Inspireren: We geven elkaar en anderen de kracht om vernieuwend en creatief te zijn. We inspireren elkaar en we zijn fier dat we onze unieke bijdrage kunnen bieden aan elkaar en aan OBV om samen Opera en Dans te laten schitteren. Ons enthousiasme maakt van OBV een sprankelend en krachtig verhaal.

Samen spelen: In verbinding gaan met elkaar en met onze omgeving is ons dagelijkse doel. We zijn solidair en zorgzaam voor elkaar, en zoeken in meerstemmigheid en diversiteit onze sterkte. In actief en transparant luisteren en communiceren vinden we de weg naar duurzaam samenwerken. We nemen traditie en vernieuwing bij de hand om Opera en Dans vrijgevig aan te bieden en om enthousiasme te creëren voor kunst en artistieke beleving. We brengen de wereld buiten de opera naar binnen en trekken zelf de wereld in.

Pionieren: Nieuwe wegen verkennen, daar gaan wij voor. We pionieren door onze eigen artistieke impuls te volgen en willen als organisatie sterker en beter worden en zoeken voortdurend naar groei, ontwikkeling en vernieuwing. We zijn kritisch en zoeken de grenzen op van onze artistieke domeinen. We durven verschillen van de gevestigde huizen zowel qua programmering als qua werkmethodiek. We gaan uitdagingen aan en maken tijd om te experimenteren. OBV wil deze waarden laten leven binnen de organisatie. Ze uiten wie we zijn en wat we willen voor de toekomst van OBV.

3 — INDIVIDUELE ETHIEK EN INTEGRITEIT

Medewerkers handelen in het belang van de organisatie. Zij gaan zorgvuldig, ethisch en verantwoord om met de mensen en de middelen van de organisatie. De medewerkers onderschrijven en behartigen de doelstellingen van de organisatie zoals ze zijn uitgedrukt in de missie en visie en in de beheersovereenkomst, in het belang van en met het oog op de gezonde continuïteit van de organisatie.

Medewerkers onthouden zich van uitspraken en daden die de positie of de reputatie van de organisatie, van de Raad van Bestuur of van één van zijn leden zou kunnen schaden of in het gedrang brengen. Medewerkers kennen en respecteren het wettelijk kader en de statuten van de organisatie en ondersteunen de naleving ervan.

4 — LOYALITEIT EN SAMENWERKING

Medewerkers zien hun opdracht en functie steeds als een gezamenlijke opdracht voor allen samen. Om die opdracht waar te maken streeft iedereen naar een vlotte samenwerking, waarbij het belang van de organisatie centraal staat. Samen willen de medewerkers werk maken van een professionele werkomgeving en werksfeer die ook aangenaam zijn.

Binnen de organisatie is er respect voor elkaar. Er is geen plaats voor discriminatie. Medewerkers zijn beleefd en vriendelijk en zetten zich in om andere collega’s te helpen. Ook met leidinggevenden werken zij loyaal, open en constructief samen. Zodra een beslissing is genomen, schaart men zich erachter en voert men deze snel en efficiënt uit.

5 — OPEN DIALOOG EN COMMUNICATIE

In de samenwerking met collega’s werkt men in een open dialoog en een opbouwende sfeer om resultaten te bereiken. Men bespreekt onenigheden met elkaar. Zo nodig kunnen leidinggevenden en/of de interne of externe vertrouwenspersonen worden ingeschakeld. Leidinggevenden zijn aanspreekbaar en loyaal tegenover de medewerkers van de organisatie. Zij schakelen de juiste personen op de juiste plaats in zodat de capaciteiten van iedereen optimaal worden benut.

Er zal open en duidelijk gecommuniceerd worden over wat men van medewerkers verwacht. De leidinggevenden geven de medewerkers de middelen die nodig zijn om de doelstellingen te bereiken en zorgen ervoor dat ze kunnen rekenen op een eerlijke evaluatie.

6 — VERTROUWELIJKHEID, DISCRETIE EN BETROUWBAARHEID

Medewerkers zullen de informatie met betrekking tot de organisatie waarvan zij weten of kunnen vermoeden dat deze vertrouwelijk is, als zodanig behandelen en enkel gebruiken bij de uitoefening van hun functie. Door telewerken en de moderne informatica mogelijkheden zijn de grenzen tussen privé en werk vaak minder duidelijk. De medewerkers zijn zich hiervan bewust en zullen bedrijfsvertrouwelijke informatie beschermen.

7 — EERLIJK EN RESPECTVOL HANDELEN

Een soepele maar efficiënte interne werking en een professionele uitstraling zijn alleen mogelijk als iedere medewerker correctheid als richtsnoer neemt bij zijn of haar taakuitvoering. Dat houdt eerlijkheid in en respect in de omgang met anderen. Een medewerker doet of zegt niets wat iemand anders als een inbreuk op zijn waardigheid zou kunnen beschouwen.

Elke vorm van grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, agressie, racisme, discriminatie en ongewenst seksueel gedrag, zowel door middel van woorden als door feitelijke handelingen of gedragingen, is verboden. In een positief arbeidsklimaat houden mensen rekening met elkaars grenzen. Wat voor de ene persoon kan, is voor een ander niet altijd aanvaardbaar. Daar brengt elke medewerker begrip voor op. De organisatie wil een voorbeeldrol spelen op het vlak van gelijke kansen. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen op basis van individuele verscheidenheid.

Als een medewerker in aanraking komt met een vorm van discriminatie of grensoverschrijdend gedrag wordt dit in eerste instantie aangekaart met de betrokken persoon. Daarna zal de leidinggevende op de hoogte worden gebracht. De leidinggevende zal de HR Manager inlichten die op zijn/haar beurt desgevallend de directie zal betrekken. De vertrouwenspersonen kunnen op elk ogenblik gecontacteerd worden.

8 — ZORGVULDIG BEHEER VAN MIDDELEN EN RESPECT VOOR MATERIAAL

Medewerkers waken over het zorgvuldig en dus ook het zuinige beheer van de middelen die de organisatie ter beschikking heeft voor de uitvoering van haar diensten. Medewerkers gaan met deze middelen niet alleen om als een goed huisvader, maar zijn ook bereid om verantwoording af te leggen over het gebruik van die middelen.

Alle middelen van de organisatie worden altijd gebruikt met oog op efficiëntie en effectiviteit. Tijdens het werk, in welke vorm ook, wijdt een medewerker zich volledig aan zijn of haar job. Men maakt geen ongeoorloofd gebruik van uitrusting of materiaal van de organisatie voor privédoeleinden.

9 — BELANGENCONFLICTEN EN PROFESSIONELE INTEGRITEIT

De medewerkers zullen eventuele integriteitsschendingen en belangenvermenging in een zo vroeg mogelijk stadium signaleren om ongewenste belangenvermenging te vermijden. Zij waarborgen dat zij op een transparante en zorgvuldige wijze zullen omgaan met eventuele belangenconflicten.

De juridisch coördinator is in zulke situaties het eerste aanspreekpunt. Zij/hij zal alle meldingen in discretie en vertrouwelijkheid behandelen. Professionele integriteit houdt in dat medewerkers geen geschenken of voordelen (zoals etentjes, verblijven ...) zullen aannemen van leveranciers, bezoekers of andere externe relaties aangezien dit de relatie kan beïnvloeden. In het geval een medewerker toch dergelijk geschenk of voordeel -in welke vorm dan ook- heeft ontvangen, dan zal de medewerker haar/zijn manager hiervan inlichten.

Deze regeling heeft als doel om iedere vorm van oneigenlijke beïnvloeding of belangenverstrengeling te voorkomen en om medewerkers te beschermen tegen onrechtmatige beïnvloeding door derden/externen.

10 — DECUMUL VAN FUNCTIES

Personeelsleden zullen steeds zowel hun manager als de HR Manager informeren indien ze naast hun arbeidsovereenkomst bij OBV, ofwel in zelfstandig bijberoep ofwel in dienstverband een andere functie opnemen. Mocht er sprake zijn van concurrentie, dan kan OBV de cumul van beide functies weigeren.

Leden van de directie en het management zullen mandaten en bestuursfuncties in andere organisaties melden zodat de organisatie op de hoogte is van eventuele belangenvermengingen. In dergelijke gevallen kan het betrokken lid van de directie of het management niet betrokken worden bij bepaalde beslissingen om elk vermoeden van tegenstrijdigheid te vermijden.

11 — CULTUUR VAN OPENHEID

Medewerkers die misstanden die in strijd zijn met deze code of andere opmerkt, heeft altijd de mogelijkheid dit te melden. In eerste instantie kunnen deze medewerkers terecht bij de juridisch coördinator die deze meldingen in alle discretie en in alle vertrouwelijkheid zal behandelen. Ook de vertrouwenspersonen binnen OBV kunnen altijd geraadpleegd worden.

12 — BEKENDMAKING

Deze deontologische code en de gedragscode (en eventuele updates) zullen als volgt bekend gemaakt worden:

— intern: op obvinsite.be
— extern: op operaballet.be

De ondernemingsraad alsook het CPBW hebben kennisgenomen van dit document en de inhoud ervan.

13 — CONTACTPERSOON & DOCUMENT OWNER

Contactpersoon Bij vragen of opmerkingen over deze deontologische code kan men terecht bij de juridisch coördinator van OBV. Zijn/haar contactgegevens zijn terug te vinden op OBV insite en op de OBV-website.

Document owner juridisch coördinator
Update 15/01/2024

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Volg ons