Gedragscode

1. GEDRAGSCODE
— Waarom?
— Voor wie?
— Preventiebeleid OBV
2. GEWENSTE OMGANGSVORMEN
3. ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN
4. ADVIES EN HULP:
Waar kan je terecht bij ongewenste gedragsvormen?
5. CONCLUSIE

1. GEDRAGSCODE

Waarom?

Opera Ballet Vlaanderen is een huis waar we te allen tijde willen samen spelen, pionieren en elkaar inspireren, en dat in al onze afdelingen. We streven naar een optimale werkomgeving voor alle medewerkers en freelancers die voor ons werken. Een samenwerking die gebaseerd is op vertrouwen, integriteit en transparantie in een sfeer van respect. We verwachten dat alle medewerkers erkennen dat ieder individu recht heeft op een respectvolle, waardige en evenwaardige werkrelatie waarbinnen hij/zij/hen zich veilig voelt en kan groeien.

Deze gedragscode is de neerslag van wat wij als gewenst én ongewenst gedrag beschouwen. Ze zal onze leidraad zijn om gepast te reageren op ongewenst gedrag in ons huis. We beschrijven het gedrag waarmee we samen een goede en stimulerende werkomgeving bij Opera Ballet Vlaanderen creëren, en we benoemen in dit document ook ongewenst gedrag nl. pesten, geweld, discriminatie en ongewenst seksueel gedrag. Opera Ballet Vlaanderen wil zich richten op het bevorderen van een goede werksfeer in de geest van de bedrijfswaarden: Samen Spelen, Pionieren & Inspireren. In een goed werkklimaat behoren wederzijds respect, respect voor andere culturen, collegialiteit en openheid tot de normale omgangsvormen.

Daarnaast is deze gedragscode bedoeld om diegenen te beschermen die het slachtoffer zijn van ongewenst gedrag. Alle medewerkers en partners van Opera Ballet Vlaanderen worden geacht deze gedragscode te onderschrijven. Directie, management en medewerkers zijn gehouden om ervoor te zorgen dat deze gedragscode te allen tijde wordt nageleefd (ook door externen) en helder wordt gecommuniceerd. Leidinggevenden geven het goede voorbeeld en hebben oog voor de omgangsvormen tussen de verschillende mensen in hun dienst.

Voor wie?

Deze gedragscode is van toepassing op:

— alle werknemers in OBV, ongeacht hun hiërarchische positie;
— alle personen die in opdracht van OBV werkzaam zijn, zoals freelancers, stagiaires en uitzendkrachten;
— externe artistieke medewerkers;
— alle (werknemers van) derden die in ons bedrijf werkzaamheden uitvoeren;
— bezoekers van ons bedrijf.

Preventiebeleid OBV

Voorkomen is altijd beter dan genezen, en dus is een goed preventiebeleid van het allergrootste belang. Onderstaande gedragsregels en beleidsacties ondersteunen dit. In het kader van een preventieplan verbindt Opera Ballet Vlaanderen er zich toe als werkgever de werkplek zodanig te organiseren dat geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag maximaal worden voorkomen. De bedrijfscultuur moet in de hand werken dat werknemers elkaar op gelijkwaardige en respectvolle wijze bejegenen, en directie en management nemen verantwoordelijkheid op voor het creëren van een veilig werkklimaat waarbij ongewenst gedrag in welke vorm dan ook voorkomen en aangepakt wordt. Medewerkers van Opera Ballet Vlaanderen worden behoorlijk geïnformeerd en opgeleid in het kader van de bestrijding van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. De leidinggevenden zien erop toe dat de gedragscode concreet wordt nageleefd.

Het management treft adequate maatregelen om discriminatie en ander ongewenst gedrag te voorkomen en tegen te gaan, en voorziet acties en maatregelen om medewerkers die betrokken zijn bij geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk, passende psychologische ondersteuning te bieden. Dit houdt in de opvang, de hulp, de ondersteuning en de wedertewerkstelling van de betrokken werknemer. Rondom deze gedragsregels neemt Opera Ballet Vlaanderen beleidsmaatregelen op in haar personeelsbeleid. Leidinggevenden ontvangen informatie en opleidingen over de wijze waarop zij door hun stijl van leidinggeven bij kunnen dragen aan een open, respectvol werkklimaat op de werkvloer.

2. GEWENSTE OMGANGSVORMEN

Opera Ballet Vlaanderen wil gewenst gedrag stimuleren en een werkcultuur creëren waarin iedereen zich veilig, welkom en gerespecteerd voelt op de werkvloer. Dat medewerkers tevreden zijn over en dat ze plezier hebben in hun werk. En dit door:

DE OBV WAARDENWOLK

SAMEN SPELEN
In verbinding gaan met elkaar en met onze omgeving is ons dagelijkse doel. We zijn solidair en zorgzaam voor elkaar, en zoeken in meerstemmigheid en diversiteit onze sterkte. In actief en transparant luisteren en communiceren vinden we de weg naar duurzaam samenwerken. We nemen traditie en vernieuwing bij de hand om Opera en Dans vrijgevig aan te bieden en om enthousiasme te creëren voor kunst en artistieke beleving.

PIONIEREN
Nieuwe wegen verkennen, daar gaan wij voor. We willen als organisatie sterker en beter worden en zoeken voortdurend naar groei, ontwikkeling en vernieuwing. We zijn kritisch en zoeken de grenzen op van onze artistieke domeinen. We durven verschillen van de gevestigde huizen.

INSPIREREN
We geven elkaar en anderen de kracht om vernieuwend en creatief te zijn. We inspireren elkaar en we zijn fier dat we onze unieke bijdrage kunnen bieden aan elkaar en OBV om samen Opera en Dans te laten schitteren. Onze bezieling maakt van OBV een sprankelend en krachtig verhaal.

3. ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN

WAT ZIJN ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN?

Ongewenst gedrag is gedrag dat als bedreigend, vernederend of intimiderend wordt ervaren. Het kan zich uiten in de vorm van pesten, discriminatie, geweld of agressie en ongewenst seksueel gedrag. Als werkgever voert Opera Ballet Vlaanderen een beleid om ongewenst gedrag tegen te gaan. Ongewenst gedrag kan uitdrukkelijk of geraffineerd plaatsvinden.

ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN:

PESTEN
DISCRIMINATIE
GEWELD
ONGEWENST SEKSUEEL GEDRAG

PESTEN

Elke vorm van onrechtmatigheid en terugkerend gedrag dat zich kan uiten in woorden, gedragingen, bedreigingen, handelingen, gebaren en eenzijdige geschriften, die tot doel of gevolg hebben dat de persoonlijkheid, de waardigheid, de psychische of fysieke integriteit van een persoon bij de uitvoering van zijn werk wordt aangetast, dat zijn betrekking in gevaar wordt gebracht of dat een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd.

VOORBEELDEN VAN PESTERIJEN

— kwaadspreken over iemand
— uitlachen
— schelden, dreigen, afpersen
— foute en krenkende uitspraken doen over iemands werk
— valse geruchten verspreiden
— continue kritiek leveren op werk en privé-leven;
— telefoon- en e-mailterreur
— iemand voortdurend imiteren
— dwaze en zinloze opdrachten geven
— werk afnemen, ontnemen van privileges
— overdreven controles
— uitsluiting en sociale isolatie
— bureau overhoop halen
— telefoonlijn blokkeren
— computer boycotten
— ...

DISCRIMINATIE

Het mondeling of schriftelijk doen van uitspraken over personen, het verrichten van daden tegen personen, het maken van onderscheid tussen personen vanwege hun ras, huidskleur, afkomst, godsdienst, geslacht, leeftijd, positie, beperking, levensovertuiging of seksuele geaardheid.

IN HET KADER VAN DEZE GEDRAGSCODE WORDT ONDER DISCRIMINATIE EN INTIMIDATIE VERSTAAN:

— Het maken van onderscheid tussen personen op grond van ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming, godsdienst, levensovertuiging, leeftijd, politieke gezindheid, geslacht, hetero- of homoseksuele gerichtheid... of welke grond dan ook (direct).
— Het opleggen van eisen of beperkingen aan personen of een groep mensen, met als gevolg dat deze personen of de groep daardoor onevenredig benadeeld of uitgesloten worden, zonder dat die eisen of beperkingen objectief gerechtvaardigd zijn (indirect).
— Het (mondeling of bij geschrift) beledigen van en het aanzetten tot haat, discriminatie, intimidatie of geweld tegen personen wegens de bij a. genoemde discriminatiegronden.

GEWELD

Elke feitelijkheid waarbij een werknemer of ander persoon, psychisch of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen bij de uitvoering van zijn werk.

VOORBEELDEN VAN GEWELD:

— verbaal geweld (bijvoorbeeld schelden, schreeuwen, treiteren)
— psychische agressie/intimidatie (bijvoorbeeld dreigen, chanteren, achtervolgen, pesten, ‘mobbing’);
— fysieke agressie (bijvoorbeeld slaan, vastgrijpen)
— vandalisme (bij de organisatie of in de omgeving van de organisatie, bijvoorbeeld vernieling, brandstichting);
— criminaliteit (bij de organisatie of in de omgeving van de organisatie, bijvoorbeeld dreigbrieven, drugshandel in de buurt, inbraak, insluiping)
— onverwachte en hevige vernedering
— beschuldiging van diefstal en valsheid in geschriften zonder dat er voldoende bewijskrachtige elementen zijn
— duwen, trekken, slaan, schoppen
— opsluiten

ONGEWENST SEKSUEEL GEDRAG

Elke vorm van verbaal, non-verbaal of lichamelijk gedrag van seksuele aard, waarvan degene die er zich schuldig aan maakt, weet of zou moeten weten dat het afbreuk doet aan de waardigheid van mensen op het werk. Ongewenst seksueel gedrag verwijst naar ongewenst gedrag met een seksuele connotatie dat de waardigheid van een persoon aantast en/of een onaangename omgeving creëert. Dit kan eveneens verbaal (bv. seksueel getinte opmerkingen), non-verbaal (bv. lonken) en/of fysiek (bv. op de billen kletsen) van aard zijn.

Dergelijk gedrag ongewenst, onredelijk en beledigend is voor de persoon die ermee te maken krijgt (hinderlijke uitnodigingen, aanrakingen, opmerkingen, fluiten....) of een getuige. Het expliciet of impliciet ten grondslag ligt aan een beslissing die betrekking heeft op de rechten van de werknemer inzake beroepsopleiding, tewerkstelling, behoud tewerkstelling, bevordering of loon, of indien die aan de basis ligt van elke beslissing in verband met het werk. Het een intimiderende, vijandige of vernederende werksfeer creëert ten opzichte van de persoon die ermee te maken krijgt (tonen van pornofoto’s, seksuele agressie).

VOORBEELDEN VAN ONGEWENST SEKSUEEL GEDRAG:

— herhaalde denigrerende en misplaatste gebaren;
— opdringerige uitnodigingen;
— dubbelzinnige opmerkingen over het privé-leven;
— ongevraagde seksuele onthullingen;
— schunnig taalgebruik en seksueel getinte moppen;
— stellen van intieme vragen;
— uitspraken doen met seksuele geladenheid;
— maken van obscene gebaren;
— aanhoudende blikken;
— gluren;
— compromitterende e-mailberichten;
— pornografisch materiaal tonen;
— vastgrijpen en onverwachts kussen;
— handen op schouder en benen leggen;
— aanraken van intieme lichaamsdelen;
— tonen van seksuele lichaamsdelen;
— dwingen tot aanraken van genitaliën en masturbatie;
— verkrachting;
— ...

4. ADVIES EN HULP:

Waar kan je terecht bij ongewenste gedragsvormen?

Ben je getuige van grensoverschrijdend gedrag of zelf slachtoffer? Je staat er niet alleen voor, je kan bij volgende mensen terecht:

OBV Vertrouwenspersonen
Personeelsdienst
Psycholoog Securex
OBV Preventieadviseurs
Eigen leidinggevende

Bepaal zelf bij wie je aanklopt... In volgende link vind je alle info en contactgegevens terug:
PREV Procedure P024 mentaal welzijn: bij wie kan je terecht?

5. CONCLUSIE

Opera Ballet Vlaanderen streeft ernaar om een inclusieve en prettige werkplek te zijn waar ieders talent gezien en geapprecieerd wordt. We willen respectvol met elkaar omgaan en daarop toezien is een gedeelde verantwoordelijkheid van iedereen die hier aan het werk is. Dat betekent ook dat we niet willen dat onze medewerkers te maken krijgen met ongewenst gedrag als seksuele intimidatie, pesten en discriminatie. We werken hieraan via preventieve maatregelen, open communicatie en overleg. Indien dit ongewenste gedrag zich toch voordoet zijn er verschillende mensen, kanalen en procedures in voege om hier accuraat op te reageren. Samen kunnen we ervoor zorgen dat we respect- en waardevol met elkaar blijven omgaan in dit huis.

Update 15/01/2024

BRONVERMELDING

— Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
— KB van 17 mei 2007 betreffende de voorkoming van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk, waaronder geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.
— Respectvol gedrag, toolbox en beleidskader tegen grensoverschrijdend gedrag in de kunstensector

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Volg ons