Algemeen wedstrijdreglement

Opera Ballet Vlaanderen organiseert wedstrijden en acties via haar verschillende communicatiekanalen. Tenzij anders vermeld, geldt voor deze acties het algemeen wedstrijdreglement van Opera Ballet Vlaanderen.

1 Inleiding

Dit wedstrijdreglement bepaalt de regels met betrekking tot de deelnemingsvoorwaarden voor alle wedstrijden die Opera Ballet Vlaanderen organiseert via haar website of andere communicatiekanalen (zoals Facebook, Instagram,... ). Dit wedstrijdreglement is niet van toepassing op andere wedstrijden van Opera Ballet Vlaanderen. De eventuele aandacht voor dergelijke wedstrijden op de website van Opera Ballet Vlaanderen impliceert niet dat onderhavige wedstrijdreglement van toepassing is.

Als er bij een wedstrijd specifieke voorwaarden van toepassing zijn, dan wordt er bijkomend een bijzonder wedstrijdreglement opgemaakt voor die wedstrijd. De bepalingen van een bijzonder wedstrijdreglement hebben voorrang op andersluidende bepalingen van dit algemene wedstrijdreglement.

Opera Ballet Vlaanderen is een vzw met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen (Van Ertbornstraat 8).

2 Deelnemingsvoorwaarden

2.1. De wedstrijd is toegankelijk voor iedere natuurlijke persoon, met uitzondering van personeelsleden en bestuurders van Opera Ballet Vlaanderen.

Minderjarigen mogen evenwel slechts deelnemen aan een wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van één van hun ouders of voogd. Als een minderjarige deelneemt aan een wedstrijd gaat Opera Ballet Vlaanderen ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd. Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, dan wel zijn recht op een prijs worden ontzegd.

2.2. De deelnemer is geen enkele vergoeding verschuldigd aan Opera Ballet Vlaanderen voor de deelname aan een wedstrijd.

2.3. Elk persoonlijk profiel (sociale media) of natuurlijk persoon (offline) kan slechts éénmaal deelnemen per wedstrijd. Indien er meerdere deelnames vastgesteld worden, wordt de eerste inzending als de deelname beschouwd.

2.4. Wie toch een prijs wint zonder volledig te voldoen aan alle deelnemingsvoorwaarden verliest automatisch zijn recht op de prijs, zonder schadevergoeding en zonder enig verhaal ten aanzien van Opera Ballet Vlaanderen.

3 Wedstrijdverloop

3.1. In het geval de wedstrijd een kennisvraag betreft, wordt aan de deelnemer gevraagd het juiste antwoord op te geven. In geval meerdere deelnemers een juist antwoord insturen, zal een schiftingsvraag uitsluitsel geven. De deelnemer die de schiftingsvraag het dichtst benadert zal worden aangewezen tot winnaar. Indien er dan nog een ex-aequo wordt vastgesteld, dan is de winnaar die deelnemer die het eerste de antwoorden doorstuurde.

3.2. In het geval de wedstrijd een andere intellectuele inspanning betreft, zoals bijvoorbeeld het doorlopen van een profieltest, worden de winnaar(s) bepaald op basis van een schiftingsvraag. De deelnemer die de schiftingsvraag het dichtst benadert zal worden aangewezen tot winnaar. Indien er dan nog een ex-aequo wordt vastgesteld, dan is de winnaar die deelnemer die het eerste de antwoorden doorstuurde.

3.3. In het geval de wedstrijd een creatieve inbreng van de deelnemer betreft, zoals bijvoorbeeld een foto, tekst of video, worden de winnaar of winnaars bepaald door Opera Ballet Vlaanderen in functie van de door haar vooropgestelde objectieve, beoordelingscriteria, zoals opgesomd in haar bijzonder wedstrijdreglement.

Door deel te nemen aan een wedstrijd met creatieve inbreng, verleent de deelnemer Opera Ballet Vlaanderen de kosteloze toestemming om deze creatieve inbreng zonder enige beperking in tijd en ruimte te publiceren op de (al dan niet voor mobiel gebruik aangepaste) website(s) van Opera Ballet Vlaanderen en andere online kanalen onder de redactionele verantwoordelijkheid van Opera Ballet Vlaanderen.

De deelnemer verklaart over de nodige rechten te beschikken om dit gebruik van zijn creatieve inbreng toe te laten en vrijwaart Opera Ballet Vlaanderen tegen alle mogelijke aanspraken in verband met zijn creatieve inbreng. Dit brengt dus mee dat een creatieve inbreng oorspronkelijk moet zijn, enkel en alleen door de deelnemer(s) gecreëerd mag zijn en er op geen enkele wijze auteursrechtelijk of anderszins beschermd materiaal van derden in verwerkt is (tenzij hij/zij over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt).

Opera Ballet Vlaanderen is in geen geval verplicht om een creatieve inbreng ook effectief te publiceren en te gebruiken en kan op elk ogenblik en om welke reden dan ook een creatieve inbreng verwijderen.

4 Prijzen

4.1. De prijs die gewonnen wordt is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen aan iemand anders. De prijs kan niet worden geruild of in geld worden omgezet.

4.2. Opera Ballet Vlaanderen kan op elk ogenblik om productionele of inhoudelijke redenen, een prijs wijzigen.

4.3. Indien de prijs het toegangsrecht inhoudt om deel te nemen aan een bepaalde activiteit (zoals een evenement, geleid bezoek, ...) dan behelst de prijs ook enkel en alleen dat toegangsrecht, tenzij anders vermeld. Het is de organisator van de activiteit die alle voorwaarden bepaalt. Zo kan hij bijvoorbeeld vragen aanwezig te zijn op een bepaald uur of een bepaalde plaats, het toegangsrecht beperken in de tijd of leeftijdsvoorwaarden stellen.

4.4 Indien de prijs een geschenkbon betreft, dan kan de geldigheid daarvan beperkt zijn in de tijd.

5 Aansprakelijkheid van Opera Ballet Vlaanderen

5.1. Opera Ballet Vlaanderen is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van een prijs en/of deelname aan een wedstrijd.

5.2. Opera Ballet Vlaanderen is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname.

5.3 Opera Ballet Vlaanderen is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van de post en/of koeriersbedrijven bij het bezorgen van een prijs (zoals vertraging, beschadiging, staking of verlies).

5.4 Bij het bezorgen van een prijs waarvoor hoogdringendheid geldt (zoals bijvoorbeeld het toegangsrecht tot een evenement), kan van de deelnemer worden gevraagd om op een bepaald tijdstip telefonisch of per e-mail bereikbaar te zijn. Dit zal worden vermeld op de wedstrijdpagina. De deelnemers dienen zelf na te kijken of de desbetreffende e-mail communicatie door hun mailprovider niet als ongewenst wordt uitgefilterd. Bij onbereikbaarheid of laattijdige reactie van de winnaar kan Opera Ballet Vlaanderen de gewonnen prijs toekennen aan een andere deelnemer, zonder enig verhaal.

5.5 Indien de prijs niet wordt opgehaald door de winnaar binnen de voorziene periode of indien hij niet de vereiste (bevestigings)formaliteiten vervuld binnen de voorziene periode, vervalt de deelnemer zijn recht op de prijs en kan Opera Ballet Vlaanderen de prijs toekennen aan een andere deelnemer, zonder enig verhaal.

5.6. Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen (waaronder bij e-mail communicatie) kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting dan ook vanwege Opera Ballet Vlaanderen. Indien Opera Ballet Vlaanderen genoodzaakt is een wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan Opera Ballet Vlaanderen hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

6 Persoonsgegevens

6.1 De persoonsgegevens die Opera Ballet Vlaanderen over de deelnemers verzamelt, zullen worden opgenomen in het adressenbestand van Opera Ballet Vlaanderen (Van Ertbornstraat 8, 2018 Antwerpen) met als doel de deelnemers van de wedstrijd te contacteren met betrekking tot het verdere verloop van de wedstrijd. Bij het opvragen en verwerken van persoonsgegevens zal de beheerder van het adressenbestand de persoonlijke levenssfeer respecteren en handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake privacy. Opera Ballet Vlaanderen zal de persoonsgegevens niet meedelen aan derden.

Iedere deelnemer heeft het recht zijn/haar persoonsgegevens o.a. te raadplegen, te verbeteren of te laten schrappen uit het adressenbestand van Opera Ballet Vlaanderen. Hij kan hiervoor een verzoek tot toegang, verbetering of verwijdering richten aan e-mailadres info@operaballet.be of Opera Ballet Vlaanderen, Marketing- & PR-dienst, Van Ertbornstraat 8, 2018 Antwerpen. Dit verzoek zal bestaan uit een schriftelijke, gedateerde aanvraag en een kopie van de voorzijde van de identiteitskaart van de deelnemer. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar onze website waar u ons privacybeleid kan terug vinden.

6.2. Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat indien ze een prijs winnen, zij eventueel met foto, naam en woonplaats kunnen verschijnen op de website en andere online kanalen onder de redactionele verantwoordelijkheid van Opera Ballet Vlaanderen, de website en online kanalen van eventuele mede-organisatoren, in de geschreven pers, alsook gefilmd kunnen worden voor een televisiereportage over de wedstrijd.

7 Toezicht op wedstrijd en beslissingen

7.1. Opera Ballet Vlaanderen houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd. In geval niet aan alle voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruiken, misleiding, bedrog of kwade trouw behoudt Opera Ballet Vlaanderen zich het recht voor de betrokken deelnemer uit te sluiten van de wedstrijd en hem ook - al dan niet definitief - voor andere wedstrijden - al dan niet online - van Opera Ballet Vlaanderen uit te sluiten. Opera Ballet Vlaanderen behoudt zich in die gevallen ook het recht voor om de deelnemer om teruggave te vragen van een eventueel reeds overhandigde prijs en een schadevergoeding te eisen voor de door Opera Ballet Vlaanderen geleden schade (inclusief imago-schade).

7.2. De uitslag van een wedstrijd is bindend en onherroepelijk. Hij kan niet worden aangevochten. Over de uitslag en het verloop van een wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd (per brief, e-mail of telefonisch). Bekendmakingen van winnaars zijn definitief.

8 Mede-organisatoren

Indien een wedstrijd samen met een of meerdere partijen wordt georganiseerd, dienen de bepalingen van dit reglement waarin sprake is van Opera Ballet Vlaanderen te worden gelezen als verwijzend naar zowel Opera Ballet Vlaanderen als de mede-organisator(en).

9 Het reglement

9.1. Door deel te nemen aan online wedstrijden van Opera Ballet Vlaanderen aanvaardt de deelnemer dit wedstrijdreglement volledig en alle beslissingen die Opera Ballet Vlaanderen in verband met de wedstrijd zal treffen. Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement.

9.2. Indien zulks vereist is, kan Opera Ballet Vlaanderen dit wedstrijdreglement ten allen tijde aanpassen. De oude deelnemingsvoorwaarden blijven wel gelden voor de op dat moment geldende wedstrijden. Dit reglement wordt bekendgemaakt op de website van Opera Ballet Vlaanderen en kan daar desgewenst worden afgedrukt.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Volg ons