Mortier Next Generation Award 2023

Mon, Dec 19, 2022

Preview Still Verbeelding Leeft Roxanas Song16

The Award

The Mortier Next Generation Award is presented every two years. It is awarded to support projects by artists who are at the start of their career and show exceptional talent. The award is endowed with € 30.000.


Fellowship

The Mortier Next Generation Award includes a short-term fellowship of several months at the Wissenschaftskolleg zu Berlin (Berlin Institute of Advanced Study), which, each academic year, offers residencies to an interdisciplinary group of scientists and artists. The design and organisation of the Mortier Fellowship reside with the Wissenschaftskolleg.

Our Support

The Mortier Next Generation Award supports projects in keeping with the spirit of Gerard Mortier, great innovator and visionary of the theatre. His principles and his philosophy are expounded in the volumes Gerard Mortier, “Dramaturgy of a Passion” and “The Theatre that Changes Us” ("Dramaturgie einer Leidenschaft" and "Das Theater, das uns verändert", both published by Bärenreiter/J. B. Metzler). Applicants are explicitly referred to these two books.

Application

Only natural persons who have not yet reached the age of 35 are entitled to apply for the Mortier Next Generation Award. Applications for the Mortier Next Generation Award 2023 can be submitted until March 31, 2023 – exclusively via email: mortier-awards@gmx.at All applications are to include a description and a budget overview which details the costs involved in the implementation of the submitted project. The description should not exceed 6.000 characters. It is possible to attach photos, sketches, videos or similar materials (large files please via WeTransfer). The decision on the award will be made by an independent jury in May 2023.

Designated Use of the Prize Money

The prize money of € 30.000 is earmarked for the submitted project. The beneficiary is obliged to spend the amount exclusively for the project outlined in the application. In case the project is not implemented, the awardee is obliged to inform immediately the Association and to return any payments already received. The same applies in case of significant changes to the project, unless the Association’s Board of Directors gives written permission to these changes. In case of violation of these regulations – in particular in the event of non-implementation of the project, lack of reporting, or unauthorized alterations – the Association is entitled to reclaim any payments already made to the awardee. After the completion of the project, the awardee is obliged to submit a written report. Payment of all taxes and duties incurring with respect to the sponsored project is the sole responsibility of the awardee.Photo: Opera Ballet Vlaanderen.
From: Roxana's Song
Choreografy: Aaron Shaw
Directed by Krystian Lada (previous winner of the Mortier Next Generation Award in 2019)

De prijs

De Mortier Next Generation Award wordt om de twee jaar uitgereikt. Hij wordt toegekend ter ondersteuning van projecten van kunstenaars die aan het begin van hun carrière staan en blijk geven van uitzonderlijk talent. De prijs is toegekend met € 30.000.

Beurs

De Mortier Next Generation Award omvat een fellowship van enkele maanden aan het Wissenschaftskolleg zu Berlin (Instituut voor geavanceerde studies in Berlijn), dat elk academisch jaar residenties aanbiedt aan een interdisciplinaire groep wetenschappers en kunstenaars. De opzet en organisatie van het Mortier Fellowship liggen bij het Wissenschaftskolleg.

Onze steun

De Mortier Next Generation Award steunt projecten in de geest van Gerard Mortier, groot vernieuwer en visionair van het theater. Zijn principes en zijn filosofie zijn uiteengezet in

de boeken Gerard Mortier, "Dramaturgie van een passie" en "Het theater dat ons verandert" ("Dramaturgie einer Leidenschaft" en "Das Theater, das uns verändert", beide uitgegeven door Bärenreiter/J. B. Metzler). Kandidaten worden uitdrukkelijk naar deze twee boeken verwezen.

Aanvraag

Alleen natuurlijke personen die de leeftijd van 35 jaar nog niet hebben bereikt, kunnen zich aanmelden voor de Mortier Next Generation Award. Aanvragen voor de Mortier Next Generation Award 2023 kunnen worden ingediend tot 31 maart 2023 - uitsluitend via e-mail: mortier-awards@gmx.at. Alle aanvragen dienen een beschrijving en een budgetoverzicht te bevatten waarin de kosten voor de uitvoering van het ingediende project worden gedetailleerd. De beschrijving mag niet langer zijn dan 6.000 tekens. Het is mogelijk om foto's, schetsen, video's of soortgelijk materiaal bij te voegen (grote bestanden graag via WeTransfer). De beslissing over de prijs wordt in mei 2023 door een onafhankelijke jury genomen.


Bestemming van het prijzengeld

Het prijzengeld van € 30.000 is bestemd voor het ingediende project. De begunstigde is verplicht het bedrag uitsluitend aan het in de aanvraag omschreven project te besteden. Indien het project niet wordt uitgevoerd, is de begunstigde verplicht de Vereniging hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen en de reeds ontvangen betalingen terug te betalen. Hetzelfde geldt in geval van belangrijke wijzigingen in het project, tenzij de Raad van Bestuur van de Vereniging schriftelijk toestemming geeft voor deze wijzigingen. In geval van schending van dit reglement - in het bijzonder in geval van niet-uitvoering van het project, gebrek aan verslaggeving, of ongeoorloofde wijzigingen - is de Vereniging gerechtigd de reeds aan de begunstigde gedane betalingen terug te vorderen. Na afloop van het project is de begunstigde verplicht een schriftelijk verslag in te dienen. Alle belastingen en heffingen in verband met het gesponsorde project komen uitsluitend voor rekening van de begunstigde.
Foto: Opera Ballet Vlaanderen
Uit: Roxana's Song
Choreografie: Aaron Shaw
Regie: Krystian Lada (winnaar van de Mortier Next Generation Award in 2019)

Sign up for our newsletter

Follow us