• Opera
  • Synopsis

The story of Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny

Mon, Jul 4, 2022

Festival 000254 Ori

Mahagonny tells the gloomy story of a society where prosperity is confused with well-being. And how quickly things can go wrong when all people unite around one goal.

In a place in the desert, three fugitive criminals found a new city: Mahagonny. It is to be a city of paradise, a new world where people do not work and only enjoy themselves if they have the necessary cash. They want to lure prospectors from the coast and have them squander their newly acquired fortune in bars and brothels.

The news of Mahagonny spreads quickly and fortune seekers and swindlers descend on the place. Among them are four Alaskan lumberjacks who have made big money through hard work: Jim, Jack, Bill and Joe. The rise of the town is made possible by a steady order. But a life of eating, drinking and making love soon becomes boring. Jim Mahoney wants to break out and others become disaffected.

A hurricane threatens the city and, during a 'night of horrors', Jim finds the 'laws of human bliss' or the idea of total anarchy. Stealing, raping, killing - anything goes 'for the good of society, the good of the city, the future of mankind and personal satisfaction'.

Miraculously, the hurricane leaves Mahagonny unharmed and now Jim's anarchy is put into practice. Jim's anarchy is put into practice. The men want to indulge in eating, loving, fighting and drinking without restraint. Jack dies of gluttony while Joe is knocked out in an unforgiving boxing match and subsequently beaten to death.

To drown the grief at Joe's death, Jim treats all the men to whisky until it turns out that Jim cannot pay the bill. The inventor of anarchy now falls victim to his own ideas. The unwritten law in Mahagonny says that everything is allowed except having no money in your pocket.

After a grotesque trial, Jim gets the death penalty. When he wants to postpone the execution by referring to the fact that God exists, the inhabitants of Mahagonny, led by Moses, play out the story of 'God in Mahagonny' in which the Almighty sends the inhabitants of the city to hell. In vain, they say, for they are already there!

After Jim's execution, the city is hit by famine, fire and a protest. Mahagonny goes down. We cannot help ourselves, nor you, nor anyone else', is the final conclusion.

Discover Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny

Op een plek in de woestijn stichten drie voortvluchtige criminelen een nieuwe stad: Mahagonny. Het moet een paradijsstad worden, een nieuwe wereld waar niet gewerkt wordt en alleen wordt genoten mits men de nodige cash heeft. Ze willen er goudzoekers, afkomstig van de kust, naartoe lokken en hen in bars en bordelen hun pas vergaarde fortuin laten verspillen.

Het nieuws van Mahagonny verspreidt zich snel en gelukszoekers en oplichters strijken neer. Onder hen zijn er vier houthakkers uit Alaska die met noeste arbeid groot geld hebben verdiend: Jim, Jack, Bill en Joe. De opgang van de stad wordt mogelijk gemaakt door een vaste orde. Maar een leven van louter eten, drinken en liefde bedrijven gaat snel vervelen. Jim Mahoney wil uitbreken en anderen geraken misnoegd.

Een orkaan bedreigt de stad en tijdens een ‘nacht van verschrikkingen’ vindt Jim de ‘wetten van de menselijke gelukzaligheid’ of het idee van een totale anarchie. Stelen, verkrachten, doden – alles moet kunnen ‘in het belang van de maatschappij, het welzijn van de stad, de toekomst van de mensheid en de persoonlijke genoegdoening.’

De mannen willen zich ongeremd overgeven aan eten, liefhebben, vechten en drinken.


Op een wonderlijke manier laat de orkaan Mahagonny ongedeerd en nu wordt de door Jim bedachte anarchie in praktijk omgezet. De mannen willen zich ongeremd overgeven aan eten, liefhebben, vechten en drinken. Jack sterft aan vraatzucht terwijl Joe in een unfaire boksmatch knock-out en vervolgens dood wordt geslaan.

Om het verdriet bij Joe’s dood te verdrinken, trakteert Jim alle mannen op whisky tot blijkt dat Jim de rekening niet kan betalen. De uitvinder van de anarchie wordt nu slachtoffer van zijn eigen ideeën. De ongeschreven wet in Mahagonny zegt namelijk dat alles is toegelaten behalve geen geld op zak hebben.

Na een groteske rechtszaak krijgt Jim de doodstraf. Als hij de executie wil uitstellen door te verwijzen naar het feit dat God bestaat, spelen de bewoners van Mahagonny onder leiding van Moses het verhaal van ‘God in Mahagonny’ waarin de Almachtige de inwoners van de stad naar de hel stuurt. Vergeefse moeite, vinden ze, want ze vertoeven er al in!

Na Jims executie wordt de stad getroffen door hongersnood, brand en een protestacties. Mahagonny gaat ten onder. ‘We kunnen onszelf niet helpen, noch jou, noch wie dan ook’, is de slotconclusie.

‘We kunnen onszelf niet helpen, noch jou, noch wie dan ook’


Ontdek Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny

Festival 000253 Ori

Sign up for our newsletter

Follow us